Meer wegen die naar Vlaardingen 1018 leiden…

Hieronder vind je een (niet volledig) overzicht van organisaties die jouw activiteit wellicht (ook) kunnen ondersteunen.

Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o.

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. verstrekt donaties aan organisaties die zich inzetten voor de maatschappij. Het Fonds heeft als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de samenleving door het verlenen van financiële steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking.

Wil je weten wat het Fonds voor je stichting of vereniging kan betekenen? Je kunt iedere dinsdag van 15.00-17.00 uur bij het Fonds terecht voor hulp, vragen en/of advies over jouw plannen.

Meer info: www.fondssv.nl

De Groot Fonds

Het Groot Fonds verleent geldelijke ondersteuning aan charitatieve-, wetenschappelijke-, en het algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder instellingen die steun aan jeugd en ouderen ten doel hebben.

Meer info: www.degrootfonds.nl

DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds is ondergebracht in een gezamenlijke stichting waarin Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs participeren. Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid: door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Meer info: www.deltaportdonatiefonds.nl

J.E. Jurriaanse Stichting

De J.E. Jurriaanse Stichting verstrekt steun aan projecten die liggen in de interessesfeer van de heer Jurriaanse, te weten geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie.

Meer info: https://volkskracht.nl/Stichtingen/J-E-Jurriaanse-Stichting/Doelstelling

Stichting Daniel van der Vorm

Stichting Daniël van der Vorm ondersteunt en stimuleert non-commerciële projecten op de gebieden van kunst en cultuur, kinderen en kennis(overdracht) in de regio Rotterdam. 

Meer info: www.danielvandervormstichting.nl

Stichting Bevordering van Volkskracht

Voor aanvragen op het gebied van volksontwikkeling, sport en recreatie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, wetenschap, kunst en cultuur, kinderbescherming en kinderzorg, bouwkunde, natuur en milieu.

Meer info: https://volkskracht.nl/Volkskracht/Volkskracht.htm

Omgevingsfonds Midden-Delfland

Het Recreatieschap Midden-Delfland beheert het Omgevingsfonds Midden-Delfland. Het wordt ingezet om de leefomgeving in Midden-Delfland te verbeteren. Activiteiten die bijdragen aan een betere kwaliteit van milieu, natuur, cultuurwaarden en beleving van het gebied Midden-Delfland worden gestimuleerd. 

Meer info: www.heerlijkbuiten.nl/natuur-en-recreatieschappen/midden-delfland/omgevingsfonds

Landelijke fondsen