Oudste sporen

In de Vlaardingse Oostwijk, ter hoogte van de Piet Heinplaats, gaan de voor zover bekend oudste overblijfselen van bewoning schuil in Vlaardingen schuil. Deze resten zijn bijna zesduizend jaar oud.

Deze oudste sporen zijn aangetroffen op een donk. Dit is een rivierduin die ongeveer 10.000 jaar geleden is ontstaan. Brede en zandige rivieren doorsnijden in die tijd de delta. In drogere perioden stuift de wind de zanderige afzettingen op tot rivierduinen van soms wel enkele meters hoog. Deze hoge duinen vormen in latere tijden in de natte delta een ideale vestigingsplaats voor de mens. En dat blijkt ook voor de donk in de huidige Oostwijk op te gaan.

Vuursplinters

Aan de hand van booronderzoek hebben archeologen in de jaren negentig van de vorige eeuw ter hoogte van de Piet Heinplaats op enkele meters diepte verbrand bot en kleine vuursplinters aangetroffen. Dit wijst onmiskenbaar op aanwezigheid van mensen. De laag waarin de resten zijn aangetroffen hebben archeologen rond 3900 voor Chr. kunnen dateren.

Eenvoudige hutten

In die tijd trekken de mensen door het landschap en leven ze van de jacht en het verzamelen van voedsel. Permanente nederzettingen kennen ze nog niet in onze regio, ze leven dan ook in kleine eenvoudige hutten. Met een ouderdom van circa 3900 voor Chr. zijn het de oudste bewoningsresten die tot dusver in Vlaardingen zijn aangetroffen. Wellicht dat er in de Vlaardingse bodem nog oudere sporen te vinden zijn, in afwachting van hun ontdekking.